Reglement

1. Artistieke Interlyceale 2024

De Artistieke Interlyceale (AI) is de jaarlijkse wedstrijd tussen leerlingen van Het Amsterdams Lyceum (HAL), Het Baarnsch Lyceum (HBL), het Lorentz Casimir Lyceum (LCL) en het Kennemer Lyceum (KL) in de volgende onderdelen:

 1. Muziek solo klassiek
 2. Muziek solo niet-klassiek
 3. Muziek ensemble verplichte periode
 4. Muziek ensemble vrij
 5. Dans en beweging solo
 6. Dans en beweging ensemble
 7. Eloquentia
 8. Toneel
 9. Cabaret
 10. Verhalend opstel
 11. Gedicht
 12. Tekenen
 13. Handvaardigheid
 14. Fotografie
 15. Video
 16. Beeldbewerking
 17. Muziekproductie
 18. Schaken
 19. Dammen

De AI wordt gehouden op vrijdag 5 april 2024 op Het Kennemer Lyceum. Het thema is IJSingwekkend. Dit thema is van toepassing op de onderdelen dans en beweging, toneel, cabaret, tekenen, handvaardigheid, fotografie, video en beeldbewerking. De verplichte muzikale periode voor onderdeel muziek ensemble verplichte periode is 1900-1930.

2. Organisatie

Wij onderscheiden het bestuur van de leerlingenvereniging van de school die de AI organiseert (OL = organiserend lyceum) en de besturen van de leerlingenverenigingen van de andere deelnemende scholen (LB). Het OL ontvangt uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de Artistieke Interlyceale van de andere deelnemende scholen een zo nauwkeurig mogelijke opgave van het aantal deelnemers en begeleiders. Dat is tevens de uiterste termijn voor het aanleveren van informatie voor de jury, voor de onderdelen a, b, c, d, e, f, g, h en i.

Het OL stelt een wedstrijdleiding in. De wedstrijdleiding is verantwoordelijk voor het voorspoedig verlopen van alle wedstrijdonderdelen, het beheer van de juryrapporten, de controle op naleving van het AI-reglement en het bepalen van de einduitslag. In de wedstrijdleiding zit onder andere een tijdwaarnemer. Hij/zij zit in de zaal en is heeft als taak 1) tijdbewaking; alle onderdelen starten op de tijd die in het programma staat 2) tijdsduurmeting; de optredens van alle podiumonderdelen worden geklokt en de tijd wordt genoteerd op het betreffende juryformulier. De wedstrijdleiding vormt het contactpunt met de juryleden. De juryleden leveren het juryrapport in bij de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding draagt zorg voor de bekendmaking van de uitslag. Jury’s mogen de uitslag pas bekendmaken na toestemming van de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding is het aanspreekpunt voor de  bezoekende scholen.

Het OL stelt tevens een geschillencommissie in. De geschillencommissie bestaat uit vier meerderjarige personen, van elke school één vertegenwoordiger. De werkwijze van de geschillencommissie is beschreven in paragraaf 5 Beoordeling en Protest. Het OL zal begin februari middels een technische beschrijving aangeven wat de technische mogelijkheden van het OL zijn. Ook zullen de maten van het podium kenbaar gemaakt worden. De andere lycea verspreiden deze informatie op school.

3. Deelnemers

Alleen zij die aan één van de deelnemende scholen gedurende de cursus waarin de AI plaatsvindt, als leerling zijn ingeschreven, kunnen aan de AI meedoen. Een leerling mag hoogstens aan twee onderdelen meedoen. Het is echter niet mogelijk en toegestaan om aan twee onderdelen mee te doen, indien deze gelijktijdig of gedeeltelijk gelijktijdig plaatsvinden. Indien een leerling aan meer dan twee onderdelen meedoet, is hij/zij gediskwalificeerd voor alle onderdelen na het tweede onderdeel. Als het een groepsonderdeel betreft is daardoor de hele groep gediskwalificeerd .

Bij onderdelen waar onderscheid gemaakt wordt tussen leerlingen uit de onderbouw en leerlingen uit de bovenbouw geldt de volgende indeling: leerlingen die gedurende de cursus waarin de AI plaatsvindt, zitting hebben in een eerste en tweede klas kunnen alleen deelnemen als onderbouwleerlingen; leerlingen die gedurende de cursus waarin de AI plaatsvindt, zitting hebben in een derde of hogere klas kunnen alleen deelnemen als bovenbouwleerlingen.

4. Jury

Iedere jury bestaat uit tenminste drie leden, die op het te jureren onderdeel deskundig zijn of affiniteit met het onderdeel hebben. Alle juryleden zijn niet verbonden aan één van de deelnemende scholen. Indien geen derde jurylid gevonden kan worden, levert een daartoe door het OL aangewezen school een docent.

Juryleden mogen meer dan één onderdeel jureren. Zij moeten beschikken over een exemplaar van het reglement. Daarnaast ontvangen de juryleden een duidelijke taakomschrijving, waarin onder andere opgenomen is dat overtredingen in het reglement niet meegenomen mogen worden in de artistieke beoordeling door de jury. Wel mag de jury overtredingen van het reglement op het juryrapport vermelden, waarna de wedstrijdleiding de geschillencommissie hiervan op de hoogte stelt. De jury jureert aan de hand van een door het OL aangeleverd juryrapport. Zij levert deze in bij de wedstrijdleiding. De jury mag de uitslag pas bekend maken nadat zij hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gekregen van de wedstrijdleiding. Voor de onderdelen a, b, c, d, e, f, g, h en i krijgt de jury op de AI informatie over het optreden. Om dit mogelijk te maken moet de informatie reeds uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de Artistieke Interlycealeper onderdeel aan het OL doorgegeven worden door de andere deelnemende scholen. Waar mogelijk wordt aan de jury niet bekend gemaakt welk werk van welke school is. Dit is het geval bij de onderdelen j, k, l, m, n, o en p. Hier zullen de werken door de wedstrijdleiding genummerd worden en indien van toepassing tevens aangeduid met onderbouw of bovenbouw. De wedstrijdleiding zal later de nummers aan de bijbehorende scholen koppelen. Deelnemers bij deze onderdelen mogen de naam van hun school niet op het werk vermelden, wel mogen zij het werk van hun eigen naam voorzien.

5. Beoordeling en protest

De jury stelt bij elk onderdeel de rangorde van de artistieke prestaties van de deelnemende scholen vast, op basis van de jury-specifieke taakomschrijving. De jury houdt bij de artistieke beoordeling geen rekening met eventuele tijdsoverschrijding of andere overtredingen van het reglement. Dit gebeurt door de geschillencommissie.

Indien er door de wedstrijdleiding een overtreding van het reglement is geconstateerd, of indien deze hierop gewezen wordt door een ingediend protest, wordt dit voorgelegd aan de geschillencommissie. Protesten, mits deze niet de waardering van de jury betreffen, zijn toegestaan. Protesten moeten binnen een half uur nadat de laatste deelnemer bij dat onderdeel heeft opgetreden, of een half uur na openstelling van de tentoonstelling voor publiek, bij de voorzitter van de wedstrijdleiding zijn ingediend door de voorzitter van het OL of een andere deelnemende school.

Protesten zijn alleen mogelijk bij twijfel over de juiste toepassing van het reglement. De geschillencommissie kan, indien geconstateerd wordt dat het reglement niet is nageleefd, de desbetreffende school voor het betreffende onderdeel diskwalificeren. Als meerdere deelnemers in een bepaald onderdeel het reglement overtreden, dan stelt de geschillencommissie vast welke overtreding het grootst is. Deze deelnemer wordt dan automatisch onderaan geplaatst, ongeacht de plaats die deze deelnemer volgens de artistieke rangorde van de jury inneemt. De volgende zwaarste overtreder krijgt dan de één-na-laatste plaats toegewezen etc.

Voorbeelden:

 1. Als meerdere scholen bij een bepaald onderdeel teveel deelnemers op het podium hebben staan, worden deze scholen gediskwalificeerd. De school met de grootste overschrijding in aantal uitvoerenden wordt laatste, de daaropvolgende één-na-laatste etc. b. Als twee scholen bij eloquentia onderbouw te kort spreken, en een andere deelnemer bij eloquentia onderbouw te lang spreekt, is de afwijking tussen de feitelijke spreektijd en de minimale respectievelijk maximale voorgeschreven spreektijd bepalend voor de definitieve rangorde. De enige deelnemer eloquentia onderbouw die niet te lang of te kort sprak, krijgt dan dus de eerste plaats. Als de geschillencommissie de overtreding van het reglement behandeld heeft, deelt zij de bevindingen aan de wedstrijdleiding mee. Hierna geeft de wedstrijdleiding aan de jury toestemming om de uitslag in de aula bekend te maken. De jury deelt het publiek haar artistieke oordeel en indien van toepassing diskwalificaties door de geschillencommissie mee.

6. Puntenverdeling en winnaar

Uit de definitieve rangorde wordt het aan iedere school toe te kennen aantal punten afgeleid, afhankelijk van de weging van het onderdeel. Deze rangorde en de punten worden op een scorebord en de website van de AI bekendgemaakt. Wanneer een onderdeel 1x meetelt, geschiedt de puntentelling als volgt: de eerste school krijgt 4 punten, de tweede 3, de derde 2 en de vierde school krijgt 1 punt. Dit is van toepassing op de volgende onderdelen: a, b, e, g, i, j, k, m, n, o, p, q en r. Wanneer een onderdeel 2x meetelt, geschiedt de puntentelling als volgt: de eerste school krijgt 8 punten, de tweede 6, de derde 4 en de vierde school krijgt 2 punten. Dit is van toepassing op de volgende onderdelen: c, d, f, h en l. Indien een jury een aantal (x) scholen voor een onderdeel gelijk beoordeelt, krijgen deze scholen ieder zoveel punten als bij hun plaats in de rangorde hoort. Afdalend in de rangorde worden vervolgens x-1 plaatsen overgeslagen om het aantal punten voor de eerstvolgende geplaatste school te bepalen. Voorbeelden a. School I en II eindigen op de eerste plaats bij een 1x tellend onderdeel. School III eindigt daarna. School I en II krijgen ieder 4 punten, school III krijgt 2 punten; b. School I eindigt als eerste bij een 2x tellend onderdeel, de scholen II en III eindigen gelijk op de tweede plaats, school IV eindigt op de laatste plaats. School I krijgt 8 punten, de scholen II en III krijgen ieder 6 punten, school IV krijgt 2 punten. Een school die voor een bepaald onderdeel van het programma geen deelnemers heeft afgevaardigd, krijgt voor dat onderdeel 0 punten toegekend. Een school die voor een bepaald onderdeel van het programma gediskwalificeerd wordt, krijgt toch tenminste het aantal punten toegekend, dat hoort bij de plaats op de rangorde die de school na diskwalificatie inneemt. Voorbeeld: School I vaardigt geen deelnemer af voor het onderdeel video. De jury beoordeelt als volgt: school III 1e, school II 2e en school IV 3e. School II wordt echter gediskwalificeerd wegens overtreding van het reglement. School I krijgt dan 0 punten, school II wordt laatste en krijgt 2 punten, school IV 3 (opgeschoven) en school III 4. De einduitslag komt tot stand door de punten van alle onderdelen per school op te tellen. De school met het hoogste aantal punten is winnaar van de AI. Indien twee of meer scholen in totaal evenveel punten hebben gehaald, wordt de onderlinge rangorde bepaald op basis van het grootste aantal eerste plaatsen. Indien ook dit gelijk is, wordt gekeken naar het aantal tweede plaatsen, vervolgens de derde plaatsen en de vierde plaatsen. Indien de scholen exact gelijk gepresteerd hebben, delen zij dezelfde plaats. De rector (of organisatie) van het OL maakt de einduitslag op de avond van de AI bekend in de aula.

7. Bepalingen per onderdeel

 1. Muzieksoloklassiek

Maximaal twee uitvoerenden. De tijdsduur is minimaal 3 en maximaal 7 minuten. Het repertoire mag gekozen worden uit de gehele klassieke muziekliteratuur. Bij dit onderdeel mag geen gebruik worden gemaakt van een elektrisch of elektronisch versterkt instrument en/of apparaat. Wel mag een instrument met een microfoon versterkt worden. De organiserende school opent het onderdeel muziek solo klassiek.

 1. Muzieksoloniet-klassiek

Maximaal twee uitvoerenden. De tijdsduur is minimaal 3 en maximaal 7 minuten. Het repertoire is geheel vrij, het kan zelf zijn gecomponeerd, geïmproviseerd of gekozen zijn uit alle muziekstromingen die de muziekliteratuur biedt, behalve uit het repertoire dat behoort tot de klassieke muziek.

 1. Muziekensembleverplichteperiode

Minimaal drie uitvoerenden spelen een stuk uit de klassieke muziekliteratuur, uit de door het OL opgegeven muzikale periode. Bij discussie over de exacte verschijningsdatum van het werk wordt gevraagd enige soepelheid te betrachten. De tijdsduur is minimaal 3 en maximaal 7 minuten. De totaaltijd, dat is de tijd voor opstellen, spelen en afbreken is maximaal twintig minuten. Bij dit onderdeel mag geen gebruik worden gemaakt van een elektrisch of elektronisch versterkt instrument en/of apparaat. Wel mag een instrument met een microfoon versterkt worden.

 1. Muziekensemblevrij

Minimaal drie uitvoerenden. De tijdsduur is minimaal 3 en maximaal 7 minuten. De totaaltijd, dat is de tijd voor opstellen, spelen en afbreken is maximaal twintig minuten. Het repertoire is geheel vrij, het kan zelf zijn gecomponeerd, geïmproviseerd of gekozen zijn uit alle muziekstromingen die de muziekliteratuur biedt, behalve uit het repertoire dat behoort tot de klassieke muziek.

 1. Dansenbeweging solo

Er zijn maximaal twee uitvoerenden. De tijdsduur is minimaal 1 en maximaal 4 minuten. Aan de hand van een door het OL opgegeven thema wordt een uitvoering gegeven. Decors zijn niet toegestaan, enkele kleine rekwisieten wel. Het rekwisiet dient tijdens de uitvoering wel functioneel opgenomen te zijn in de dans. Inleidende woorden zijn eveneens niet toegestaan.

 1. Dansen beweging

Er zijn minimaal drie uitvoerenden, maximaal twaalf. De tijdsduur is minimaal 3 en maximaal 7 minuten. Aan de hand van een door het OL opgegeven thema wordt een uitvoering gegeven. Decors zijn niet toegestaan, enkele kleine rekwisieten wel. Het rekwisiet dient tijdens de uitvoering wel functioneel opgenomen te zijn in de dans. Inleidende woorden zijn eveneens niet toegestaan.

 1. Eloquentia

Twee deelnemers per school van wie één uit de onderbouw. De deelnemers krijgen een half uur voor hun spreekbeurt twee teksten ter inzage. De onderwerpen van de onderbouw zijn anders dan die van de bovenbouw. Over één van deze teksten dient de deelnemer zijn of haar mening te geven, waarbij tenminste drie in deze tekst voorkomende punten ter sprake komen. De minimale spreektijd is voor onderbouwleerlingen 3 minuten en voor bovenbouwleerlingen 3 1⁄2 minuut. De maximale spreektijd is voor alle deelnemers 5 minuten. Het gebruik van een stopwatch en een papier met aantekeningen is toegestaan. De leerling levert mobiele telefoon van tevoren in. De jury stelt een aparte rangorde vast van de onderbouw- en de bovenbouwleerlingen. Op basis van deze twee rangordes wordt de einduitslag voor dit onderdeel bepaald. Indien scholen na samenvoeging van de rangordes gelijk eindigen, is de onderlinge rangorde bij de bovenbouwleerlingen bepalend.

 1. Toneel

De tijdsduur is maximaal 15 minuten; de totaaltijd, dat is de tijd voor opstellen, spelen en afbreken, is maximaal 25 minuten. Uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de Artistieke Interlyceale moeten aan het OL de auteur, titel van het stuk, uitvoerenden, grimeur, costumier, decorontwerper, regisseur en verdere relevante informatie schriftelijk worden bekendgemaakt, zodat deze informatie aan de jury gegeven kan worden. De jury beoordeelt niet alleen het acteren, maar kan ook het stuk, indien het door een leerling is geschreven, in het eindoordeel positief meenemen. Ook door leerlingen gemaakte kostuums en decors worden door de jury in het eindoordeel betrokken. Het thema van de AI moet in het stuk verwerkt zitten.

 1. Cabaret

Maximaal vier uitvoerenden. De tijdsduur is maximaal 10 minuten; de totaaltijd, dat is de tijd voor opstellen, spelen en afbreken, is maximaal 15 minuten. Het cabaret moet origineel zijn en mag geen kopie van bestaande cabaretstukken zijn. Het cabaret moet zich duidelijk onderscheiden van de onderdelen toneel, dans en beweging, en de muziekonderdelen. Uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de Artistieke Interlyceale moeten aan het OL de auteur, titel van het cabaret, uitvoerenden en verdere relevante informatie schriftelijk worden bekendgemaakt, zodat deze informatie aan de jury gegeven kan worden. Het thema van de AI moet in het stuk verwerkt zitten.

 1. Verhalendopstel

Twee deelnemers per school, van wie één uit de onderbouw. Het verhalend opstel wordt in het Nederlands geschreven. De lengte van het opstel ligt tussen de 500 en 700 woorden. Tijdsduur: tweeëneenhalf uur. De deelnemers mogen bij het verstrijken van de tijd hun laatste zin afmaken. Op de AI geeft het OL vijf onderwerpen op, waaruit iedere deelnemer één onderwerp kiest. Alle onderwerpen worden aan de jury meegedeeld. Aan de jury wordt tevens meegedeeld of het te beoordelen opstel door een onderbouw- of bovenbouwleerling is geschreven. De jury stelt een aparte rangorde vast van de onderbouw- en de bovenbouwleerlingen. Op basis van deze twee rangordes wordt de einduitslag voor dit onderdeel bepaald. Indien scholen na samenvoeging van de rangordes gelijk eindigen, is de onderlinge rangorde bij de bovenbouwleerlingen van deze scholen bepalend.

Het gebruik van computers van de organiserende school is toegestaan, mits deze computers zijn afgesloten van het Internet en spellingscontrole. Het gebruik van een eigen apparaat is niet toegestaan. Het gebruik van een mobiele telefoon is ook niet toegestaan. De opstellen worden voor zover mogelijk op de site van de AI gepubliceerd.

 1. Gedicht

Twee deelnemer per school, van wie één uit de onderbouw. Tijdsduur tweeëneenhalf uur. Het gedicht wordt in het Nederlands geschreven. De deelnemers mogen bij het verstrijken van de tijd hun laatste regel afmaken. Op de AI geeft het OL vijf onderwerpen op, waaruit iedere deelnemer één onderwerp kiest. Alle onderwerpen worden aan de jury meegedeeld. Aan de jury wordt tevens medegedeeld of het te beoordelen opstel door een onderbouw- of bovenbouw leerling is geschreven. Het gebruik van computers van de organiserende school is toegestaan, mits deze computers zijn afgesloten van het internet en spellingscontrole. Het gebruik van een eigen apparaat is niet toegestaan. Het gebruik van een mobiele telefoon is ook niet toegestaan. De gedichten worden voor zover mogelijk op de site van de AI gepubliceerd. Deelnemers die dat willen, krijgen de gelegenheid om hun gedicht voor te dragen, bijvoorbeeld in de pauze tussen twee toneelstukken. Het gedicht mag ook door iemand anders worden voorgedragen. De voordracht wordt niet beoordeeld.

 1. Tekenen

Drie deelnemers per school, van wie één uit de onderbouw. De drie deelnemers van elke school nemen op de dag van de AI elk een tekening over het door het OL opgegeven thema mee. Op de AI geeft het OL vijf onderwerpen en een tekst op en draagt zorg voor materiaal voor een stilleven. Iedere deelnemer kiest één onderwerp of gebruikt het stillevenmateriaal. Het stilleven mag door de deelnemer zelf worden opgesteld. Alle onderwerpen worden aan de jury meegedeeld. De deelnemer snijdt indien gewenst een passe-partout bij het werk. Het passe-partout is zwart of wit van kleur. Elke tekening wordt apart beoordeeld en gehonoreerd. Aan de jury wordt tevens medegedeeld of de te beoordelen tekening door een onderbouw- of bovenbouwleerling is gemaakt. Docenten tekenen hebben geen toestemming om te ‘sturen’ op artistiek gebied, wel mogen zij assisteren bij het snijden van de passe-partouts. De rangorde wordt bepaald door optelling van de honorering van de zes tekeningen per school.

 1. Handvaardigheid

Twee deelnemers per school, van wie één uit de onderbouw. De deelnemers van elke school nemen op de dag van de AI elk een werkstuk over het door het OL opgegeven thema mee. Op de AI geeft het OL vijf onderwerpen op, waaruit iedere deelnemer één onderwerp kiest. Alle onderwerpen worden aan de jury meegedeeld. Het OL maakt een maand tevoren bekend welke materialen beschikbaar zijn. Het is verboden om zelf materiaal mee te nemen. Het OL zorgt voor de accommodatie en het materiaal. Elk werkstuk wordt apart beoordeeld en gehonoreerd. Aan de jury wordt tevens meegedeeld of het te beoordelen werkstuk door een onderbouw- of bovenbouwleerling is gemaakt. Docenten handvaardigheid hebben geen toestemming om te ‘sturen’ c.q. te begeleiden op technisch en artistiek gebied. De rangorde wordt bepaald door optelling van de honorering van de vier werkstukken per school.

 1. Fotografie

Twee deelnemers per school. De deelnemers van elke school nemen op de dag van de AI elk één (1) foto over het door het OL opgegeven thema mee. Deze kan indien gewenst in passe-partout te worden aangeleverd. Op de AI geeft het OL vijf onderwerpen op, waaruit iedere deelnemer één onderwerp kiest. Elke deelnemer maakt op de dag van de AI met een eigen camera één foto. Opnametechnieken zijn uitsluitend digitaal. De foto’s mogen op geen enkele manier digitaal worden bewerkt (noch op de computer, noch met de bewerkingstools op de camera).  Elke foto is het resultaat van één enkele sluiteropening van de camera. Geoorloofde bewerkingen zijn: Lenscorrecties waaronder kleurfoutjes en vertekening; Aanpassing van witbalans, contrast, helderheid en kleurverzadiging (saturatie) van het beeld of gedeeltes hiervan; Retoucheren van vlekjes veroorzaakt door stof op de sensor; Rechthoekige uitsnede (crops) of het ontbreken/rechtzetten van een beeld. Het is niet toegestaan om onderdelen, hoe klein ook, uit het beeld te verwijderen, toe te voegen of te verbergen, op welke manier dan ook (klonen/stempelen, werken met reparatiepenseel, vervormen, schilderen en tekenen of anderszins). Het toepassen van kunstmatige intelligentie (A.I.) is niet toegestaan. Elke deelnemer draagt zelf zorg en verantwoordelijkheid voor het meenemen en goed functioneren van camera en eventuele randapparatuur. De deelnemer neemt zelf een usb- kabel mee die het mogelijk maakt de foto’s met behulp van een computer in te lezen en daarna af te drukken. Het OL draagt zorg voor de afdruk op fotopapier. De deelnemer snijdt indien gewenst een passe-partout bij de foto’s. Het passe-partout is zwart of wit van kleur, en zowel aan de binnen- als de buitenzijde rechthoekig van vorm. Docenten fotografie hebben geen toestemming om te ‘sturen’ op artistiek gebied, wel mogen zij assisteren bij het snijden van de passe-partouts. Elke foto wordt apart beoordeeld en gehonoreerd. De rangorde wordt bepaald door optelling van de honorering van de vier foto’s per school.

 1. Video

Eén deelnemer of twee deelnemers als team. De deelnemer of het team deelnemers van elke school neemt op de dag van de AI een zelf gemaakte videofilm van minimaal anderhalve (1,5) minuut en maximaal 3 minuten (inclusief de aftiteling) over het door het OL opgegeven thema mee. Op de AI geeft het OL vijf onderwerpen op, waaruit de deelnemer of het team één onderwerp kiest. Elke deelnemer of team maakt op de dag van de AI een tweede videofilm met een eigen digitale camera. De organiserende school stelt geen apparatuur ter beschikking. Elke deelnemer draagt zelf zorg en verantwoordelijkheid voor het meenemen en goed functioneren van zowel hard- als software. Indien de deelnemer geen geschikte of functionerende apparatuur in zijn/haar bezit heeft zorgt de deelnemende school voor goed functionerende hard- en software.  Opname- en montagetechnieken zijn uitsluitend digitaal. Docenten hebben geen toestemming om te sturen op artistiek gebied. Elke video wordt apart beoordeeld en gehonoreerd. De rangorde wordt bepaald door optelling van de honorering van beide video’s per school.

 1. Beeldbewerking

Twee deelnemers per school. De deelnemers van elke school nemen op de dag van de AI een eigen gemaakt werk over het door het OL opgegeven thema mee; zowel geprint (in een mogelijk passe-partout) als digitaal. Op de AI geeft het OL tien afbeeldingen. Met de tien door het OL aangeleverde digitale afbeeldingen dient de deelnemer één digitale afbeelding te creëren met behulp van het bewerkingsprogramma waar de leerling zelf mee wil werken. De OL stelt geen computers en software ter beschikking. Elke deelnemer draagt zelf zorg en verantwoordelijkheid voor het meenemen en goed functioneren van zowel hard- als software. Indien de deelnemer geen geschikte of functionerende apparatuur in zijn/haar bezit heeft zorgt de deelnemende school voor goed functionerende hard- en software. De jury beoordeelt zowel het digitale bestand als een afdruk van dit werk. Het OL draagt zorg voor de afdruk op fotopapier. De deelnemer snijdt indien gewenst een passe-partout bij de foto’s. Het passe-partout is zwart of wit van kleur, en zowel aan de binnen- als de buitenzijde rechthoekig van vorm. Docenten beeldbewerking hebben geen toestemming om te ‘sturen’ op artistiek gebied, wel mogen zij assisteren bij het snijden van de passe-partouts.

 1. Muziekproductie

Eén deelnemer per school. Op de AI geeft het OL tien muzieksamples. Met de tien door het OL aangeleverde samples, waaronder tenminste één vocal fragment, dient de deelnemer op de dag van de AI één digitale mix te creëren met behulp van het bewerkingsprogramma waar de leerling zelf mee wil werken. De maximale lengte van de mix is drie minuten. Het OL stelt geen computers en software ter beschikking. Elke deelnemer draagt zelf zorg en verantwoordelijkheid voor het meenemen en goed functioneren van zowel hard- als software als randapparatuur. De deelnemers brengen tijdens het afsluitingsfeest de fragmenten ten gehore op het podium. Het OL zorgt dat dit (technisch) mogelijk is.

 1. Schaken

Vier deelnemers per school. Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KNSB. Het OL streeft ernaar de wedstrijdleiding in handen te geven van een afgevaardigde van de KNSB. De competitie-indeling wordt op de AI door het OL bekendgemaakt.

 1. Dammen

Vier deelnemers per school. Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de NDB. Het OL streeft ernaar de wedstrijdleiding in handen te geven van een afgevaardigde van de NDB. De competitie-indeling wordt op de AI door het OL bekendgemaakt.

8. Overige bepalingen

Op de avond van de AI, na de einduitslag, maakt het lyceum dat de daaropvolgende Artistieke Interlyceale organiseert, het thema voor de volgende AI en de verplichte periode muziek klassiek ensemble bekend.