Gedicht

Twee deelnemer per school, van wie één uit de onderbouw. Tijdsduur tweeëneenhalf uur. Het gedicht wordt in het Nederlands geschreven. De deelnemers mogen bij het verstrijken van de tijd hun laatste regel afmaken. Op de AI geeft het OL vijf onderwerpen op, waaruit iedere deelnemer één onderwerp kiest. Alle onderwerpen worden aan de jury meegedeeld. Aan de jury wordt tevens medegedeeld of het te beoordelen opstel door een onderbouw- of bovenbouw leerling is geschreven. Het gebruik van computers van de organiserende school is toegestaan, mits deze computers zijn afgesloten van het Internet en spellingscontrole. Het gebruik van een eigen apparaat is niet toegestaan. Het gebruik van een mobiele telefoon is ook niet toegestaan. De gedichten worden voor zover mogelijk op de site van de AI gepubliceerd.
Deelnemers die dat willen, krijgen de gelegenheid om hun gedicht voor te dragen, bijvoorbeeld in de pauze tussen twee toneelstukken. Het gedicht mag ook door iemand anders worden voorgedragen. De voordracht wordt niet beoordeeld.